Με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις απρόβλεπτες συνέπειες που αυτή συνεπάγεται στην κοινωνικό-οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα, παρατηρείται ότι κατηγορίες επαγγελμάτων φθίνουν, ενώ νέες ειδικότητες εμφανίζονται στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα τα προβλήματα μετάβασης από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή να παίρνουν τεράστια βαρύτητα και ο επαγγελματικός προσανατολισμός να αναδεικνύεται σε ουσιαστικό μοχλό κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των νέων.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα εξασφαλιστεί η προσφορά των πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τα τεστ που χρησιμοποιούνται είναι του διάσημου αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (ΙΡΑΤ) - του παγκοσμίως γνωστού Ινστιτούτου που ειδικεύεται από το 1949 στην δημιουργία και ανάπτυξη επιστημονικών, ψυχομετρικών εργαλείων - και έχουν επιλεγεί μέσα από πλήθος αντίστοιχων εργαλείων, μετά από προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων τους. Εκτός αυτού, έχουν δοκιμαστεί και σταθμιστεί στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά τους βασίζονται στη σύγκριση των χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου με τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων της ηλικίας του.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τα εξής ψυχομετρικά εργαλεία:

- Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας 16PF® (16 Personality Factors)
- Ερωτηματολόγιο Αξιών
- Τεστ Ικανοτήτων CAB® (Comprehensive Ability Battery)
- Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων OVIS® (Ohio Vocational Interest Survey)

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελείται από τρία μέρη:

1) Διάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν το μέτρο της καταλληλότητας για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μέσω συνεντεύξεων και ειδικών τεστ.

2) Συμβουλευτική δηλαδή συστηματική επιστημονική υποστήριξη του ατόμου για την συνειδητοποίηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και τη σχέση του με συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες.

3) Πληροφόρηση γύρω από τις συνθήκες εκπαίδευσης και άσκησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ταιριάζουν στο άτομο, καθώς και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.
Στα πλαίσια του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη και αναλύονται:

Η προσωπικότητα, έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι δραστηριότητες που ταιριάζουν στο χαρακτήρα του εξεταζόμενου.
Οι έμφυτες ικανότητες (κλίσεις) που διαθέτει ο εξεταζόμενος, για να διαπιστωθούν τα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί με ευκολία και επιτυχία.
Οι αξίες στις οποίες πιστεύει και οι οποίες αποτελούν κίνητρο για την ενεργοποίηση του.
Τα ενδιαφέροντά του, από τα οποία εξαρτάται η διάθεσή του για να αφιερωθεί σε κάποια δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέους άνω των 14 ετών. Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την ατομική συζήτηση με τον συμβουλευόμενο, παραδίδεται γραπτή Έκθεση Αποτελεσμάτων και ακολουθεί ανάλυση αυτής.